Global
Didn't Find your country?
BWT works with thousands of partners in more than 80 countries. Please send us a message. The right contact person will get in touch with you.

Laat uw water analyseren

Wateranalyse

Goed begonnen, is half gewonnen. Dus start alvast met een wateranalyse.

Water­ana­lyse

Wateranalyse

Op basis van de resul­taten en uw wensen kan er dan gekeken worden naar de juiste oplos­sing, m.a.w. de juiste water­be­han­de­ling.

De wensen van elk type klant zijn individueel. BWT is al langer dan 50 jaar actief op de Belgische markt in waterbehandeling. U krijgt dus op basis van de samenstelling van uw water en uw wensen de juiste oplossing aangeboden.

Wilt u uw stadswater laten analyseren?


Gratis hard­heids­ana­lyse

De water­hard­heid is regio-​​afhan­ke­lijk. BWT voert gratis een hard­heids­ana­lyse uit. Hiermee weet u het aantal Franse graden dat uw stads­water heeft. Hieruit kan men de hoeveel­heid kalk bepalen die uw stads­water bevat. Op basis van de water­ana­lyse en de door u inge­vulde gege­vens (aantal personen, regio en jaar­lijks water­ver­bruik) ontvangt u de hard­heids­re­sul­taten en wordt er een BWT water­ont­harder aanbe­volen.

Beta­lende stads­wa­ter­ana­lyse - meer­dere para­me­ters

U kan de water­ana­ly­sekit kopen via de sani­taire groot­handel of via de webshop, u vult het bijge­le­verde flesje en daarna vult u het formu­lier in en brengt u het geheel bij BWT of uw sani­taire groot­handel binnen. In deze water­ana­lyse worden meer­dere para­me­ters geana­ly­seerd: water­hard­heid, geleid­baar­heid, pH, ijzer, koper en fosfaat.

Verwar­mings­wa­ter­ana­lyse

U kan de water­ana­ly­sekit kopen via de sani­taire groot­handel of via de webshop, u vult het bijge­le­verde flesje met verwar­mings­water en daarna vult het formu­lier in en brengt u het geheel bij BWT of uw sani­taire groot­handel binnen. D.m.v. de water­ana­lyse worden volgende para­me­ters bepaald: water­hard­heid, geleid­baar­heid, pH, ijzer, koper en fosfaat, Alumi­nium, Molyb­daat.

Audit van uw professionele waterbehandelingsinstallatie

Er kan een complete audit van uw bestaande installatie uitgevoerd worden. Deze audit is betalend maar de kost wordt gerecupereerd als er een bestelling geplaatst wordt.

Proces­wa­ter­ana­lyse voor alle type Indu­strieën

Gratis studie en voor­stel tot opti­ma­li­satie van uw laboratorium-​​​​, ultrapuur-​​​​ en proces­water (koel­to­rens, stoom­ke­tels, ijswater, gesloten systemen) tot en met afval­wa­ter­neu­tra­li­satie en -​behan­de­ling.

Andere water­types

Bijvoor­beeld: putwater, bron­water, regen­water kan u laten analy­seren door een erkend labo­ra­to­rium. Het belang­rijkste is dat u vooraf bepaalt waar­voor u het water wenst te gaan gebruiken en welke para­me­ters u er wenst uit te halen. Op basis van het rapport dat u ontvangt, kan BWT u de bijho­rende appa­ra­tuur aanbe­velen. Wij maken echter nooit drink­baar water van regen­water.

Advies

We helpen u graag het BWT-product te vinden dat het beste bij uw behoeften past. Neem contact op met onze ervaren BWT-experts voor advies.

Welcome to the Belgian website of BWT!

It seems you come from France. Follow the link below to go to your local website for France or select our international website.

Switch to french website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Belgian website.

Continue on international site
Choose another country