Global
Didn't Find your country?
BWT works with thousands of partners in more than 80 countries. Please send us a message. The right contact person will get in touch with you.

Gebouwen & industrie

De beste waterkwaliteit

Waar BWT aanwezig is, vindt u professionele waterbehandeling: of het nu gaat om installatietechniek in gebouwen, ziekenhuizen, industrie en bedrijven, of om de watervoorziening van steden en landelijke gebieden.

Gebouwen & indu­strie

Gebouwen & indu­strie

Het hoogste niveau van hygiëne voor drink- en gebruikswatersystemen maar ook puur en ultrapuur water voor industriële processen

Leidingwater vereist een specifieke kwaliteit voor bedrijfsprocessen, de gezondheidszorg of openbare gebouwen.
Het doel van BWT is om in elke situatie de beste waterkwaliteit te leveren. Juist daarom werken we in onze onderzoeks- en ontwikkelingscentra aan innovatieve technologieën en processen voor de behandeling van drink- en boilerwater, koel-, luchtbevochtigings- en verwarmingswater, en puur, ultrapuur en proceswater.

Oplossingen per sector

BWT begeleidt u vanaf de wateranalyse en inbedrijfneming tot en met de technische ondersteuning voor uw waterbehandelingsinstallatie; precies afgestemd op uw behoefte. Natuurlijk altijd met maximale efficiëntie en juridische, technische en economische zekerheid.

Industry-Solutions
Industry-Solutions

Welke kwaliteit water ook voorhanden is en aan welke eisen het water ook moet voldoen – BWT biedt oplossingen op maat voor allerlei sectoren:

  • voor bedrijven en industrie (bijv. vastgoedexploitanten en -beheerders, VVE´s en woningcorporaties, hotellerie, levensmiddelen- en drankenindustrie, automobiel- en luchtvaartindustrie, (petro)chemische industrie, staal- en elektro-industrie, voor de productie van papier en glas)
  • voor de gezondheidszorg (bijv. ziekenhuizen, kuuroorden, verpleeghuizen)
  • voor gemeentes (bijv. drinkwatervoorziening, zwembaden en thermische baden, overheidsgebouwen, scholen en peuterspeelzalen)

Drinkwater

De samen­stel­ling van leiding­water hangt af van de regio, uw woon­plaats en geolo­gi­sche omstan­dig­heden. Door klimaat­ver­an­de­ring en de groei­ende bevol­king moet op veel plaatsen het water behan­deld worden om een opti­male drink­wa­ter­kwa­li­teit te verkrijgen. We moeten daarom op een verant­woor­de­lijke manier omgaan met de steeds schaarser wordende grond­stof water!

Girl drinking water
Girl drinking water

De verbe­te­ring van het waar­de­volle levens­middel water is een missie van BWT die o.a. zicht­baar wordt in de ontwik­ke­ling van toekomst­ge­richte tech­nieken en processen. Of het nu gaat om de behan­de­ling van bron­water, de drink­wa­ter­voor­zie­ning in steden en lande­lijke gebieden, of om instal­la­tie­tech­niek in gebouwen. Daarbij worden verschil­lende maat­re­gelen genomen: deel­tjes en kalk worden uit het water gefil­terd om leiding­sys­temen te beschermen tegen afzet­tingen en kalk­aan­slag. Een alles­om­vat­tend hygi­ë­nema­na­ge­ment dient ter voor­ko­ming van infec­ties of verwij­de­ring van legi­o­nella en andere bacte­riën.

Zijde­zacht water voor iedereen

Speciaal voor de grote water­be­hoefte in grote woon­com­plexen heeft BWT zacht­wa­ter­in­stal­la­ties ontwik­keld die hard, kalk­hou­dend water omzetten in zacht, kalkarm water. Want te hard water laat niet alleen onaan­trek­ke­lijke vlekken achter op kranen, tegels en glas. Het kan ook kalk­af­zet­ting veroor­zaken in leidingen of appa­raten, met kost­bare repa­ra­ties als gevolg.

Daarnaast garandeert de waterontharder ook een hygiënische, voordelige, grondstofbesparende en efficiënte werking. Vanaf nu kunnen woningei­ge­naren en huur­ders ook genieten van zijde­zacht BWT-water.

Boilerwater

Al bij de planning van waterbehandelingsinstallaties voor stoom- en heetwaterboilers met aanlooptemperaturen van boven de 100 graden celsius moet rekening worden gehouden met richtlijnen en wetten. Wie hier bespaart op de professionele planning en uitvoering, bespaart op de verkeerde plek: warmtevasthoudende afzettingen en corrosie veroorzaken storingen en hoge bedrijfs- en reparatiekosten, wat uiteindelijk resulteert in waardevermindering van de installatie.

Multiple boiler
Multiple boiler
Het behandelen van het ketelwater garandeert een storingsvrije werking van de hele installatie. Precies daarvoor biedt BWT de optimale aanpak – uiteraard met inachtname van alle wettelijke normen, operationele voorschriften, vereisten van de boilerfabrikant, de staat van het onbehandelde water en alle eisen waaraan de waterkwaliteit moet voldoen. Natuurlijk letten we daarbij ook altijd op de kosten van energie, leidingwater en afvalwater.

Koelwater en water voor luchtbevochtigers

Skyline
Skyline

Koel­water

Bij systemen met gesloten koel­wa­ter­cir­cuit zijn de leidingen vaak van kunst­stof. In dit geval is het voldoende om ze eenmalig te vullen met onthard of ontzilt water

Bij open koel­sys­temen, dit zijn altijd systemen met koel­to­rens, is behan­de­ling van het water bijna altijd nood­za­ke­lijk. Omdat alleen puur water verdampt, stijgt de zout­con­cen­tratie in het kring­loop­water voort­du­rend. Een te hoog zout­ge­halte leidt tot verkal­king en corrosie in de koel­toren en de water­lei­dingen. Verder kunnen algen en stof­deel­tjes verstop­pingen veroor­zaken in sproeiers, ventielen en koel­lei­dingen. Met perfect behan­deld koel­water levert BWT een bijdrage aan de voor­de­lige en storings­vrije werking van koel­to­rens.

 

Water voor lucht­be­voch­ti­gers

Veel moderne gebouwen zijn uitge­rust met een lucht­be­voch­ti­gings­in­stal­latie. Als de bevoch­ti­ging van de lucht niet voldoende is of onjuist staat afge­steld, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de gezond­heid van de mensen in het gebouw. Hygiëne-aspecten spelen een centrale rol in de plan­ning en de werking van lucht­be­voch­ti­gings­sys­temen.

Daarbij worden verschil­lende procedés ingezet voor lucht­be­voch­ti­ging. BWT stemt de wijze waarop het bevoch­ti­gings­water wordt behan­deld af op het toege­paste systeem. Vaak worden bijvoor­beeld omgekeerde-osmose-installaties gebruikt voor de ontzil­ting van drink­water, die kunnen worden aange­vuld met desin­fec­tie­sys­temen. Door de toepas­sing van ontzilt water kan de opbouw van biolo­gi­sche afzet­tingen of kalk­aan­slag worden vermin­derd.

Verwar­mings­water

Een verwarmingssysteem bestaat uit veel aparte onderdelen: ketel, bufferreservoir, pompen, regelventielen, etc. Voor een storingsvrij bedrijf moeten alle onderdelen perfect samenspelen. Vooral het juiste verwarmingswater, dat met bijna alle componenten in aanraking komt, is het juiste water een beslissende factor voor de efficiënte werking van de verwarming.

Floor heating system being installed
Floor heating system being installed

Boven­dien eisen onder­tussen veel fabri­kanten van onder­delen voor verwar­mings­in­stal­la­ties in hun garan­tie­voor­waarden en bedie­nings­voor­schriften dat er wordt voldaan aan geldende normen en eisen voor de samen­stel­ling van het verwar­mings­water (bijv. VDI in Duits­land, ÖNORM in Oosten­rijk).

Zorgen­vrij met het juiste water

Bepaalde stoffen in water kunnen problemen met het verwar­mings­sys­teem veroor­zaken: afzet­tingen – zoals kalk – kunnen bijvoor­beeld de verde­ling van de warmte beïn­vloeden. Een kalk­laagje van slechts één milli­meter verhoogt het ener­gie­ver­bruik al met een tiende. Boven­dien kunnen een verkeerde pH-​waarde, toevoer van te veel zuur­stof, of een te hoog organische-​stofgehalte roest en verstop­ping veroor­zaken in compo­nenten van de verwar­ming. Alleen met speciaal behan­deld verwar­mings­water werkt de ketel of boiler ener­gie­zuinig en is deze beschermd tegen schade en slij­tage.

Natuur­lijk verwar­mings­water zonder toevoe­gingen

Wie als ontwerper of instal­la­teur van verwar­mings­in­stal­la­ties op zeker wil spelen, kiest voor behan­de­ling van verwar­mings­water door BWT. Zoutarm, kalk­vrij water redu­ceert juist die stoffen die afzet­tingen vormen. Daar­naast regu­leert de pH-​waarde van water met het juiste zout­ge­halte zich­zelf op natuur­lijke wijze, binnen een paar weken.

Zo zorgt BWT voor verwar­mings­water dat voldoet aan de normen. En, indien nodig, brengen wij uw verwar­mings­sys­teem graag up to date: met producten voor filtratie, reini­ging, spoe­ling, ontluch­ting, ontgas­sing en ontslib­bing.


Proces­water

Ook op het gebied van de techniek is water nodig voor allerlei processen. Afhankelijk van de waterkwaliteit ter plaatse wordt de passende waterbehandelingstechniek gekozen. BWT heeft jarenlange ervaring in zeer diverse toepassingsgebieden: van laboratorium- en spoelwater tot houtdrooginstallaties, de bereiding van mineraalwater, of testwater dat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor standaardtests bij wasmachines.

CNC machine coolant
CNC machine coolant
Vaak is zoutarm water nodig, bijvoorbeeld voor het spoelen van glazen, schoonmaken van hoogwaardige oppervlakken, gebruik in laboratorium-spoelmachines of schoonmaak- en desinfectieapparatuur. Als het water teveel zout bevat, ontstaat kalkaanslag op servies en technische apparatuur.

Ultrapuur water

Technisch zuiver water – of ultrapuur water – is onmisbaar voor de farmaceutische industrie, voor laboratoria en voor verschillende andere industriële productieprocessen. In tegenstelling tot drinkwater is ultrapuur water volledig vrij van vreemde stoffen zoals zouten, kalk of andere verontreinigingen.

Purified water being filled in vials
Purified water being filled in vials
Dit water is niet zozeer geschikt om te drinken, maar bij de vervaardiging van medicijnen, micro-elektronica, glas of drankjes is ultrapuur water een centraal bestanddeel in het productieproces. Ultrapuur water van constante hoge kwaliteit wordt ook in laboratoria gebruikt voor schoonmaken en spoelen, en als oplosmiddel en dragermateriaal. Afhankelijk van de individuele toepassingsgebieden levert BWT voor elk doeleinde de passende behandelingsoplossing.

Advies

We helpen u graag het BWT-product te vinden dat het beste bij uw behoeften past. Neem contact op met onze ervaren BWT-experts voor advies.

Welcome to the Belgian website of BWT!

It seems you come from France. Follow the link below to go to your local website for France or select our international website.

Switch to french website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Belgian website.

Continue on international site
Choose another country